ความคืบหน้าการดำเนินงานศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ศูนย์เชียงใหม่

  
    ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตภาคเหนือตอนบน เร่งสำรวจความต้องการของตลาดแรงงานในพื้นที่ภาคเหนือ เตรียมผลิตบุคลากรให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตภาคเหนือตอนบน ( NEC : Northern Economic Corridor) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตภาคเหนือตอนบน ได้เปิดดำเนินงานตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา สำหรับภารกิจเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ คือ เรื่องของการสำรวจความต้องการของตลาดแรงงานในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ซึ่งศูนย์ดูแลพื้นที่ดังกล่าว เพื่อนำมาวางแผนในการผลิตบุคลากรให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งในขณะนี้ มีเพียงบางสาขาวิชาที่ผลิตได้ตรงตามความต้องการ บางสาขาวิชาผลิตบุคลากรได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด โดยขณะนี้ สาขาที่ตลาดแรงงานต้องการ คือ ด้านการตลาด การบัญชี การโรงแรม และสาขาวิชาช่างยนต์ และอีกหนึ่งภารกิจที่จะต้องเร่งดำเนินการ คือ การจับคู่สถานประกอบการ และแรงงานให้ตรงกัน พร้อมทั้งต้องต่อยอดในการเสริมทักษะให้กับนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน และพร้อมปฏิบัติงานได้ทันที ลดการว่างงาน รองรับความต้องการของตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีฐานข้อมูลกลางของผู้ประกอบการที่ต้องการแรงงาน และข้อมูลของแรงงานที่มีอยู่และพร้อมจะทำงาน
ทั้งนี้ ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตภาคเหนือตอนบน มีสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 400 แห่ง มีตำแหน่งงานว่างกว่า 2,000 อัตรา
 
19 ตุลาคม 2561 , 18:16 น. , อ่าน 108  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย