ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย จัดเวทีประชาคม ร่วมกันแก้ไขปัญหาฝิ่นและยาเสพติด ในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

  
    ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย ร่วมกับ ป.ป.ส.ภาค 5 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่จัดเวทีประชาคมเพื่อชี้แจงสถานการณ์และร่วมแก้ไขปัญหาฝิ่นและยาเสพติด ในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
พันเอกสุรพัศม์ นำชัยรุ่งรัศมี เสนาธิการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการลงพื้นที่ทำประชาคม เพื่อชี้แจงสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ตลอดจนหารือร่วมกันในการแก้ไขปัญหาฝิ่นและยาเสพติดชนิดอื่น ในพื้นที่อำเภออมก๋อย เพื่อให้เป็นไปตามแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาฝิ่น ยาเสพติดและความมั่นคงพื้นที่อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) ซึ่งการลงพื้นที่ในแต่ละครั้ง จะทำประชาคมกับหมู่บ้านเป้าหมาย เพื่อลดพื้นที่การปลูกฝิ่นซ้ำซาก ชี้แจงแผนและมาตรการของแต่ละหน่วยงานในการ บูรณาการแก้ไขปัญหาฝิ่นและยาเสพติดในพื้นที่ ตามแผนการลดพื้นที่การปลูกฝิ่น ให้สอดคล้องกับกลไกการบริหารจัดการและอำนวยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภออมก๋อย ทั้งด้านการป้องกัน ด้านการปราบปราม ด้านการบำบัด ด้านการส่งเสริมอาชีพ
สำหรับเป้าหมายในปีงบประมาณ 2561ที่ผ่านมา กำหนดให้ลดพื้นที่ปลูกฝิ่นให้ได้จำนวนมากกว่า 70 หมู่บ้านและหย่อมบ้าน ของจำนวนหมู่บ้านและหย่อมบ้านเป้าหมายที่กำหนดจำนวน 101 หมู่บ้าน โดยการดำเนินงานที่ผ่านมา ได้มีการมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมจากท้องถิ่นท้องที่และภาคประชาชน ในการร่วมกันตัดทำลาย ตลอดจนร่วมกันสร้างความเข้าใจต่อกลุ่มเป้าหมายให้ ลด ละ และเลิกปลูกฝิ่น จนนำไปสู่ผลการลดพื้นที่ปลูกฝิ่นได้ถึง 87 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 86
ทั้งนี้ พื้นที่อำเภออมก๋อยมีการลักลอบปลูกฝิ่น มากที่สุดในประเทศไทย ส่วนปี 2561 ตรวจพบและตัดทำลายไร่ฝิ่น ในพื้นที่อำเภออมก๋อยจำนวน 56.6 ไร่ ลดลง 851.43 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 93.76 ของพื้นที่ลักลอบปลูกในปี 2560 จำนวน 908 ไร่
 
22 ตุลาคม 2561 , 12:23 น. , อ่าน 67  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย