องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดโครงการนักพฤกษศาสตร์ สู่ทูตการท่องเที่ยวแห่งจังหวัดเชียงใหม่

  
    องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่ทูตการท่องเที่ยวแห่งจังหวัดเชียงใหม่
นายภราดร หอมแย้ม รองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เปิดเผยว่า องค์การสวนพฤกษศาสตร์ และจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นอกห้องเรียน ผ่านกิจกรรมสะเต็มศึกษา” ตามโครงการ นักพฤกษศาสตร์ สู่ทูตการท่องเที่ยวแห่งจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้และเล็งเห็นถึงความสำคัญของแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ ระบบนิเวศวิทยา การอนุรักษ์ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา จากโรงเรียนในพื้นที่ภาคเหนือจำนวน 300 คน เข้าร่วมกิจกรรมและรับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ จะมีการต่อยอดเผยแพร่ไปสู่สาธารณชน โดยผ่านกระบวนการในรูปแบบสะเต็มศึกษา ภายใต้กิจกรรม นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์และมัคคุเทศก์เบื้องต้น สู่การเป็นทูตการท่องเที่ยวด้านการประชาสัมพันธ์ให้กับจังหวัดเชียงใหม่
 
24 ตุลาคม 2561 , 17:28 น. , อ่าน 102  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย