เชียงใหม่ ขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา..//

  
    เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ หนุนเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ปลูกข้าวโพดหลังการทำนา เร่งขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐ ผ่านคณะกรรมการ chief of operation..// นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการประชุมคณะอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด หรือ chief of operation จังหวัดเชียงใหม่ เร่งดำเนินงานโครงการต่างๆ ภายใต้นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเฉพาะโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งโครงการดังกล่าว ปัจจุบันมีพื้นที่เข้าร่วมโครงการ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสันป่าตอง อำเภอแม่วาง และอำเภอพร้าว รวมพื้นที่กว่า 400 ไร่ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการบันทึกข้อมูลประกาศรายชื่อตรวจสอบก่อนส่งรายชื่อให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทั้งนี้ เกษตรกรจะได้รับสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำในส่วนของค่าปัจจัยการผลิต การเตรียมดิน การรวบรวมผลผลิต และประสานภาคเอกชนในการรับซื้อตามนโยบายประชารัฐ เพื่อปรับสมดุลด้านปริมาณการผลิตข้าว และข้าวโพด ลดการพึ่งพาจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ เกษตรกรมีรายได้มั่นคง ยั่งยืน ต่อไป
 
25 ตุลาคม 2561 , 11:19 น. , อ่าน 73  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด