เชียงใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แบบ STEM EDUCATION

  
    อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา “Northern STEM Day ครั้งที่ 1 @Northern Science Park” เพื่อเปิดโลกทัศน์จุดประกายความคิดให้กับนักเรียน นักศึกษา ผ่านการเรียนรู้รูปแบบใหม่
ที่ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา “Northern STEM Day ครั้งที่ 1 ขึ้น โดยมีนักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่ภาคเหนือเข้าร่วมอย่างคับคั่ง
ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กล่าวให้โอวาท และสร้างแรงบันดาลใจ ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมว่า การเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็ม เป็นสิ่งที่ช่วยให้นักเรียนสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาวิชากับชีวิตประจำวัน พัฒนาทักษะความคิดของผู้เรียนเรียน ซึ่งสะเต็มเป็นหัวใจสำคัญของทุกอาชีพที่ทุกคนจะต้องได้นำไปใช้ในอนาคต
สะเต็มศึกษา คือแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์(Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics)โดยเน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต และการทำงาน ช่วยนักเรียนสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง 4 สหวิทยาการกับชีวิตจริงและการทำงาน การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ไม่เน้นเพียงการท่องจำทฤษฎีหรือกฏทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ แต่เป็นการสร้างความเข้าใจทฤษฎีหรือกฏเหล่านั้นผ่านการปฏิบัติให้เห็นจริงควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด ตั้งคำถาม แก้ปัญหาและการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ๆ พร้อมทั้งสามารถนำข้อค้นพบนั้นไปใช้หรือบูรณาการกับชีวิตประจำวันได้
ทั้งนี้ภายในงานมีการจัดกิจกรรมมีการจัดแสดงบูธโชว์ผลงาน Startup และนวัตกรรมเด่นของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ, บูธผลงานวิจัยที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ, และยังมีฐานกิจกรรมการเรียนรู้ STEM Base สำหรับนักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้อีกด้วย
 
7 พฤศจิกายน 2561 , 15:19 น. , อ่าน 48  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม