จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดสัมมนา “พลัง อบต. พลังแห่งการขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน”

  
    สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย จัดสัมมนา “พลัง อบต. พลังแห่งการขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน” สร้างความเข้าใจเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ที่จังหวัดเชียงใหม่
ที่ห้องบ้านล้านตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการสัมมนา “พลัง อบต. พลังแห่งการขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน” ซึ่งจัดโดยสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศกว่า 2,500 คน ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารท้องถิ่น ฝ่ายสมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการ
รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อจะนำไปปรับใช้ในการทำงานในยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นและหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งจำเป็นต้องสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเร่งด่วนและจำเป็นที่สุดในขณะนี้ คือ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพราะเป็นเรื่องใหม่ เนื่องจากได้มีการประกาศใช้เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ด้วยเหตุว่า แผนงาน โครงการต่าง ๆ ต่อจากนี้ไป ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ จะขัดหรือแย้งกับยุทธศาสตร์ชาติไม่ได้ การที่จะของบประมาณ การที่จะขอเพิ่มอัตรากำลังคน การที่จะขอขยายหน่วยงาน หรือแม้แต่จะขออำนาจเพื่อจัดการเรื่องใดก็ตามจะต้องอ้างอิงยุทธศาสตร์ชาติ และการที่ไม่ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ชาติ ในแง่ของการบริหารราชการก็ถือว่าเป็นความบกพร่อง ถ้าในแง่ของกฎหมาย การไม่ปฏิบัติตามถือเป็นความผิด ผูกพันกันทั้งหมด ทั้งฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการ
การจัดสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มพูน ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการปฏิรูปประเทศรับทราบนโยบายตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีซึ่งเป็นแผนการพัฒนาประเทศที่จะกำหนดกรอบและแนวทางในการพัฒนาให้หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนต้องปฏิบัติตามเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของประเทศ
 
16 พฤศจิกายน 2561 , 15:14 น. , อ่าน 72  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย