มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เตรียมจัดงานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร ..//

  
    อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เผยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เตรียมจัดงานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร เผยแพร่ผลงานวิจัย และนวัตกรรม ส่งเสริมการเกษตร หนุนผลิตสินค้าชุมชน คาดมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมงานเป็นจำนวนมาก ..// ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่รุกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ๔ ปี ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 โดยเฉพาะโครงการพัฒนาอุตสาหรรมอาหารอินทรีย์ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นหน่วยงานหนึ่ง ที่ได้ขานรับยุทธศาสตร์นี้ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ประกอบกับทางจังหวัด ได้มีแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2561-2564 ที่มีประเด็นยุทธศาสตร์ ในการส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุน ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม “งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร” จึงเชื่อมโยงในทุกมิติ ซึ่งงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 16 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ภายในงาน จัดให้มีนิทรรศการ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การจัดแสดง และประกวดพืช สัตว์ ประมง กล้วยไม้ และสวนหย่อม การจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม Smart Farming แปลงสาธิตแบบมีชีวิตและฟาร์มแม่โจ้ ตลาดจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย ซึ่งขณะนี้ในแต่ละส่วนงานได้มีการจัดเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงานในครั้งนี้อย่างเต็มที่ เพื่อรองรับผู้เข้าร่วมงานจากทั่วประเทศ โดยเฉพาะในส่วนของการแสดงแปลงสาธิตฯ จะมีทั้งแปลงสาธิตพืชผักจากบริษัทชั้นนำของประเทศไทย กิจกรรม Plant Factory Tour ทัวร์เยี่ยมชมระบบโรงงานผลิตพืช เทคโนโลยีการปลูกผักในครัวเรือน Fresh In Box ช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ รวมถึงแปลงสาธิตของสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ได้อีกทางหนึ่ง
 
18 พฤศจิกายน 2561 , 12:04 น. , อ่าน 69  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด