เชียงใหม่ เตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 17 “สู่ก้าวใหม่ของพืชสวนไทย”..//

  
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 17 เปิดโอกาสให้นักวิจัย และผู้ประกอบการด้านพืชสวน และเกษตรกร แลกเปลี่ยนประสบการณ์ หวังเกิดงานวิจัยใหม่เพื่อพัฒนาพืชสวน..// รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 17 “สู่ก้าวใหม่ของพืชสวนไทย ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 21 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่แกรนด์วิว แอนด์คอนเว็นชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย นิสิต นักศึกษาได้เผยแพร่และนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ทางพืชสวน รวมทั้งให้นักวิจัยอาวุโส นักวิจัยรุ่นใหม่ ผู้ประกอบการด้านพืชสวนและเกษตรกรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้เผยแพร่ผลงานความก้าวหน้าวิชาการพืชสวนซึ่งเป็นประโยชน์ด้านการสร้างความร่วมมือ และการสร้างเครือข่ายการทำวิจัยระหว่างหน่วยงาน ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์งานวิจัยใหม่ ๆ เพื่อการพัฒนาพืชสวนไทย ภายในงานจัดให้มีการบรรยายพิเศษ การเสวนา หัวข้อ “การขับเคลื่อนพืชสวนยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม”จากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร ด้านเทคโนโลยี ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ และการจัดแสดงนิทรรศการของภาครัฐและภาคเอกชนด้วย ทั้งนี้ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ในวันเวลาดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
 
18 พฤศจิกายน 2561 , 12:28 น. , อ่าน 86  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด