จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี

  
    พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Rally OTOP ชุมชน 4 จังหวัด กระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวในชุมชน OTOP นวัตวิถี เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเมืองรอง
นายธวัช ใสสม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเขียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม Rally OTOP กระตุ้นให้กลุ่มนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเมืองรอง เปิดเส้นทางการท่องเที่ยวให้สอดคล้องเพื่อต่อยอดการท่องเที่ยวและการกระจายรายได้สู่เมืองรอง ส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP และบริการตามความพร้อม และอัตลักษณ์ของชุมชน สร้างและพัฒนาบุคคลากร ผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ท่องเที่ยวให้มีขีดความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์ และสามารถนำมาต่อยอดในการบริการชุมชนได้
สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้นำกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยว นิสิต นักศึกษา ตัวแทนประชาชน Blogger และ สื่อมวลชนด้านการท่องเที่ยว ลงพื้นที่ทั้งหมด 4 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮองสอน เชื่อมโยงชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และการท่องเที่ยวเมืองรอง กระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของภาคเหนือตอนบน
ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว เป็นการกระตุ้นให้ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี รับรู้และมองเห็นเสน่ห์ในชุมชนของตนเอง อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สู่การพัฒนาด้านท่องเที่ยวให้มีความทันสมัย รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์สื่อสารสร้างการรับรู้ เพื่อขยายผลการท่องเที่ยวในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเดินทางเข้ามาใช้บริการในชุมชน และก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และการท่องเที่ยวเมืองรอง
 
19 พฤศจิกายน 2561 , 13:09 น. , อ่าน 76  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย