เชียงใหม่จัดอบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อขับเคลื่อนวาระจังหวัดเชียงใหม่

  
    สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านกระบวนการสร้างและพัฒนาผู้นำชุมชน ที่ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2561 ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนากลไกขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เกิดขึ้น ผ่านกระบวนการสร้างและพัฒนาผู้นำชุมชน เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อสภาวะความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในยุคสมัยปัจจุบัน กิจกรรมในครั้งนี้ให้ความสำคัญกับแกนนำพัฒนาซึ่งเป็นบุคคลที่มีจิตอาสา มีความเสียสละต่อส่วนรวมในการที่จะเป็นแกนหลัก ในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับส่วนราชการในระดับพื้นที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน กิจกรรมในการอบรมจะมีการบรรยายเกี่ยวกับ กระบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก, ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา และภูมิปัญญาสู่ตลาดชุมชน โดยมีผู้นำจาก 250 หมู่บ้าน 25 อำเภอ ในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วม ผ่านการร่วม 4 กิจกรรมหลัก และ 17 กิจกรรมย่อย ทั้งนี้ได้มอบแนวทางการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ผู้เข้าร่วมอบรม เพื่อเป็นการขับเคลื่อนวาระจังหวัดเชียงใหม่ 100 เปอร์เซ็น ทั้งนี้ ประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ทุกคน สามารถร่วมสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยการนำน้อมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง ทำให้ชุมชนเข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม
 
19 พฤศจิกายน 2561 , 17:59 น. , อ่าน 80  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม