เชียงใหม่ รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2561

  
    จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความคิดยุติความรุนแรง โดยมุ่งส่งเสริมผู้ชายให้มีบทบาทและส่วนร่วมในการยุติความรุนแรงมากขึ้น
นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2542 เห็นชอบให้เดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็นเดือนรณรงค์ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ซึ่งกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมสนับสนุนทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการบริการอย่างต่อเนื่องทุกปี นำไปสู่การรวมพลังของทุกภาคส่วนในการยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลครอบครัว เพื่อลดความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ โดยมุ่งส่งเสริมผู้ชายให้มีบทบาทและส่วนร่วมในการยุติความรุนแรงมากขึ้น ตามคำรณรงค์ “สุภาพบุรุษ ยุติความรุนแรง”
จากสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าสถานการณ์ความรุนแรงทวีคูณเพิ่มมากขึ้น โดยได้รับแจ้งผ่านศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันความรุนแรงสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ในปี 2559 จำนวน 25 ราย ปี 2560 จำนวน 25 ราย และในปี 2561 จำนวน 41 รายรวมทั้งสิ้น 91 ราย ซึ่งสาเหตุหลักของความรุนแรงมาจากการดื่มสุราและการเสพสารเสพติดคิดเป็นร้อยละ 42 ประเภทความรุนแรงทางร่างกายคิดเป็นร้อยละ 55 และส่วนใหญ่เป็นความรุนแรงในครอบครัว เพื่อสื่อให้เห็นถึงปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ตลอดจนความรุนแรงในรูปแบบอื่นในสังคม ภายในงานจะมีการประกาศเจตนารมณ์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรี และบุคคลในครอบครัว เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมยุติความรุนแรงในพื้นที่ ร่วมกันเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรี และบุคคลในครอบครัว
ทั้งนี้ ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐเอกชน และประชาชนชาวเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 – 18.00 น. ณ ประตูท่าแพ ไปยังลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 
20 พฤศจิกายน 2561 , 20:29 น. , อ่าน 84  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม