อธิบดีกรมปศุสัตว์ตรวจเข้มรับมือ โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

  
    กรมปศุสัตว์วางมาตรการตรวจเข้ม ป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ในเขตภาคเหนือตอนบน นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่าได้รับรายงานจากสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ถึงผลการพบสารปนเปื้อนสารพันธุ์กรรมของเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกร ซึ่งตรวจพบสารปนเปื้อนอยู่ในผลิตภัณฑ์ไส้กรอก จากนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่กำลังนำเข้ามาในประเทศไทย ณ ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย สำหรับการตรวจพบสารปนเปื้อนของเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกร ประเทศไทยนับเป็นประเทศที่ 3 ในเอเชียต่อจากเกาหลีใต้ และญี่ปุ่น อธิบดีกรมปศุสัตว์ จึงได้จัดทำการซ้อมแผนรับมือให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตั้งแต่ระดับอำเภอ จนถึงสำนักงานปศุสัตว์เขตในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ให้ปฏิบัติการตรวจสอบอย่างเคร่งครัด ในส่วนของภาคราชการได้กำหนดมาตรการที่เข้มงวดหลายมาตรการ อาทิ การชะลอการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากสุกรที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง การเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการและเครือข่ายในการตรวจวินิจฉัยให้มีความถูกต้องและรวดเร็ว การเข้มงวดตรวจสอบสัมภาระของนักท่องเที่ยวที่อาจมีการลักลอบนำผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงเข้ามาในประเทศไทย และการเข้มงวดตรวจจับและหาข่าวการลักลอบนำเข้าสุกรและผลิตภัณฑ์ผ่านเข้ามาทางชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรมิให้เข้ามาระบาดภายในประเทศ ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ขอความร่วมมือเกษตรกรให้เลี้ยงสุกรตามระบบการป้องกันโรคที่ดีตามมาตฐาน GAP และหากเป็นรายย่อยให้ใช้มาตรฐานการป้องกันและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม ตรวจสอบแหล่งที่มาของสุกรก่อนเข้าฟาร์ม ร่วมทั้งจัดการด้านระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ ซึ่งจะช่วยป้องกันการนำโรคเข้าสู่ฟาร์มได้ สุภัทิรา อุปถัมภ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
26 พฤศจิกายน 2561 , 19:12 น. , อ่าน 66  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม