เชียงใหม่ บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน จัดกิจกรรม “จิตอาสา ประชารัฐ กำจัดขยะจากกระทง”

  
    จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “จิตอาสา ประชารัฐ กำจัดขยะจากกระทง” จัดเก็บซากกระทงในแม่น้ำปิง โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำปิง
ที่ บริเวณประตูระบายน้ำแม่ปิง ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด โครงการ “จิตอาสา ประชารัฐ กำจัดขยะจากกระทง” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนหน่วยงานเกี่ยวข้อง กลุ่มจิตอาสาทำความดี และประชาชนในพื้นที่จำนวนมากเข้าร่วมกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลจากงานลอยกระทงในลำน้ำปิง
นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า หลังจากประเพณียี่เป็งสิ้นสุดลงแล้ว จะมีเศษซากกระทง และเศษวัสดุอื่นๆ ไหลรวมมากัน จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อให้เกิดความสะอาดและสวยงามในลำน้ำปิง โดยดำเนินการปล่อยน้ำเพื่อเพิ่มความเร็วของกระแสน้ำ ใช้เรือเล็กกำจัดวัชพืช และลอยเรือไปไล่ซากกระทงที่ติดอยู่ตามตลิ่งให้ไหลมากองรวมกันอยู่บริเวณประตูระบายน้ำปิง โดยบูรณาการความร่วมมือในการจัดเก็บจากหลายภาคส่วน ระดมทุกหน่วยงานทั้งกำลังคน เครื่องจักร เรือ รถบรรทุกเพื่อนำขยะไปทิ้งและจัดการอย่างถูกวิธี คาดว่าจะใช้เวลาในการจัดเก็บไม่เกิน 3 วัน ซึ่งมีเศษซากกระทงไหลรวมมากันประมาณ 70 ตัน ส่วนใหญ่เป็นวัสดุจากธรรมชาติ ร้อยละ 95 โฟม ร้อยละ 4.5 และขนมปัง ร้อยละ 0.5
ทั้งนี้ การรักษาสิ่งแวดล้อมในแม่น้ำปิง มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะแม่น้ำปิงเป็นแม่น้ำสายหลักของจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นแม่น้ำสายสำคัญในการจัดประเพณียี่เป็งหรือประเพณีลอยกระทง การจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจากงานลอยกระทงในลำน้ำปิง โดยเฉพาะเศษวัสดุกระทง ซึ่งภายหลังจากประเพณีสิ้นสุดลง การฟื้นฟูแม่น้ำปิงให้คืนกลับมาใสสะอาดจึงเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมาก ในการรักษาประเพณีที่ดีงามและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมควบคู่กัน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำปิง
 
27 พฤศจิกายน 2561 , 17:02 น. , อ่าน 55  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม