สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเชียงใหม่ เตือนนายจ้างยื่นแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทำงานของสถานประกอบการประจำปี พ.ศ. 2562

  
    กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แจ้งเตือนนายจ้างเจ้าของสถานประกอบการกิจการยื่นแสดงภาพการจ้างและสภาพการทำงาน พร้อมเชิญชวนร่วมประกวดสถานที่ประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2562 นายธรรศณัฏฐ์ นุชแสงพลี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งเตือนเจ้าของสถานประกอบกิจการให้ยื่นแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทำงานของสถานประกอบกิจการภายในเดือนมกราคมของทุกปี โดยสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างร่วมกันตั้งแต่10 คนขึ้นไปเท่านั้น แต่หากสถานประกอบการกิจการของท่าน มีลูกจ้างลดลงต่ำกว่า 10 คนให้ท่านกรอกแบบดังกล่าวส่งสำนักงานเพื่อจะได้ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องหากมิได้ส่งแบบรายงานดังกล่าวภายในเวลาที่กำหนดท่านจะต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ยังได้มีการจัดงานประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2562 โดยสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป สามารถส่งผลงานทางด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงานที่ปฏิบัติในปีพ.ศ. 2561 ให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ทั้งนี้การยื่นแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน สามารถยื่นได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ชั้น 2 ศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่ หรือสามารถกรอกข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ www.labour.go.thภายในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 ส่วนในเรื่องของการประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2562 ท่านสามมารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2561 -15 มกราคม 2562 โดยสมัครได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ณ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ หรือ Download ใบสมัครและคู่มือการประกวดได้ที่ http://Chiangmai.labour.go.th/ สุภัทิรา อุปถัมภ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
27 พฤศจิกายน 2561 , 19:16 น. , อ่าน 72  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม