ผู้ตรวจราชการประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประชุมเพือหาแนวทางแก้ไขปัญหาการบุกรุกลำน้ำปิงที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     นายปราโมช รัฐวินิจ ผู้ตรวจราชการประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาการบุกรุกแม่น้ำปิง ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเมืองเชียงใหม่ ซึ่งที่ประชุมได้ข้อสรุปจะเร่งแก้ไขปัญหาผู้บุกรุกแม่น้ำปิง ซึ่งขณะนี้มีกรมการขนส่งทางน้ำและพานิชยนาวีรับผิดชอบ มีคดีอยู่ฟ้องร้องอยู่ในขั้นตอนของศาลกว่า 160 คดี โดยจะนำแผนที่ระบบ GIS ไปเปรียบเทียบกับแผนที่ใหม่ เพื่อให้ทราบพื้นที่ที่ถูกบุกรรุกและกำหนดแนวทางแก้ไขโดยเร่งด่วน ปัญหาอุปสรรคสำคัญคือกรณีที่งอกริมตลิ่งซึ่งกฎหมายเดิมมาตรา 1308 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชระบุว่าให้ที่งอกริมฝั่งแม่น้ำเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของที่ดินเดิม โดยให้ไปยื่นเรื่องกับที่ดินจังหวัด ซึ่งกฎหมายดังกล่าวขัดแย้งกับแนวทางการแก้ไขปัญหาของคณะกรรมการป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งคณะกรรมการฯได้เสนอเรื่องดังกล่าวให้กรมที่ดินแก้ไขว่าที่ดินที่งอกให้เป็นพื้นที่สาธารณะหรือสมบัติของชาติ ซึ่งเรื่องดังกล่าวต้องแก้ในระดับนโยบาย และกำลังอยู่ในขั้นตอนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยในส่วนของที่ดินงอกที่มีปัญหามากที่สุดคือจุดสะพานป่าแดด ซึ่งเป็นจุดที่แคบที่สุด ส่วนกรณีที่นายกรัฐมนตรีมีดำริให้รื้อฝายเหมืองพญาคำทิ้ง เพราะน้ำระบายไม่ทันเมื่อครั้งอุทกภัยที่ผ่านมา และให้สร้างฝายยางทดแทนนั้น ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เสนอแนวทางแก้ไขหลายแนวทาง ทั้งนี้จะต้องไปพิจารณาอีกครั้งโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุด
 
, อ่าน 1177  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่