จังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าขับเคลื่อนกองทุนปฏิรูปการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

  
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าขับเคลื่อนกองทุนปฏิรูปการศึกษา ระดมทุนเข้ากองทุนฯ มอบแก่เด็กด้อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์ หวังลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา
นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับภาคีเชียงใหม่เพื่อปฏิรูปการศึกษา ระดมทุนเข้ากองทุนเพื่อมอบให้แก่เด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา เพื่อให้เด็กสามารถเข้าสู่ระบบการศึกษาการที่ดีขึ้น โดยใช้วันที่ 1 - 31 มกราคม ของทุกปี ในการระดมทุนจากภาคีเครือข่าย ห้างร้าน และประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ให้กับเด็กนักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การปฏิรูปการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่
ด้าน นางสาวจ่าม เซียมลาย นักเรียนที่ได้รับมอบทุนในปี 2561 กล่าวว่า กองทุนนี้เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ไม่มีโอกาสทางการศึกษา ซึ่งตนได้นำไปเป็นทุนในการประกอบสัมมาชีพระหว่างเรียน เพื่อลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองเก็บออมเงินที่ได้นำไปเป็นค่าอาหารและค่าเดินทางในการศึกษาได้ และทำให้ตนเองได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นได้
สำหรับกองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ หรือกองทุน 10 บาท จัดตั้งขึ้นเพื่อมอบให้แก่เด็กนักเรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาและขาดแคลนทุนทรัพย์ และสร้างการต่อเนื่องในการศึกษา ซึ่งเด็กจะมีการยื่นความจำนงมายังคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา ผ่านการตรวจสอบ โดยครู ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น และบุคคลใกล้เคียงในรับรองความประพฤติของเด็ก ผ่านกองทุนสัมมาชีพระหว่างเรียนและสัมมาชีพในการประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา และกองทุนสนับสนุนบุคลากร หรือนวัตกรรมสื่อการเรียน ให้สถานศึกษาหรือศูนย์การเรียนรู้ที่ขาดแคลนในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลที่ไม่มีศักยภาพในการจัดหางบประมาณจากแหล่งอื่น
 
2 มกราคม 2562 , 15:04 น. , อ่าน 47  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม