เชียงใหม่ขานรับนโยบายรัฐบาลก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ให้ความรู้เน็ตอาสาประชารัฐ

  
    จังหวัดเชียงใหม่พัฒนาศักยภาพเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ มุ่งเน้นส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยน สร้างเครือข่ายการพัฒนาดิจิทัลในระดับหมู่บ้าน นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ ที่โรงแรมเดอะปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีอาสาสมัครเน็ตอาสาประชารัฐเข้าร่วมอบรมกว่า 300 คน จากหมู่บ้านและชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนและสร้างเครือข่ายการพัฒนาดิจิทัลในระดับหมู่บ้าน มุ่งเน้นส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายเน็ตประชารัฐ โดยการสร้างองค์ความรู้ในการใช้เครื่องมือเพื่อติดต่อประสานงาน คือ “แอปพลิเคชั่นเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ” ได้ถูกนำมาใช้เพื่อรองรับการทำงานของเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ ให้สามารถสื่อสาร แจ้งปัญหา ถามตอบ แลกเปลี่ยนเสนอแนะข้อมูล แจ้งข่าวสารกิจกรรม ความต้องการของพื้นที่ได้ตลอดเวลา รวมถึงเป็นแอปพลิเคชั่นที่อำนวยความสะดวกและรองรับการแจ้งเหตุข้อขัดข้องได้ทันที อีกทั้งยังเป็นช่องทางในการเข้าถึงองค์ความรู้และการเรียนรู้ออนไลน์จากสถาบันศึกษาต่างๆ สามารถต่อยอดการใช้เน็ตประชารัฐไปสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับหมู่บ้านต่อไป ทั้งนี้ ในการอบรมได้มีการสร้างองค์ความรู้แก่อาสาสมัครเน็ตอาสาประชารัฐ ในเรื่องของความสำคัญและหน้าที่ของเน็ตอาสาประชารัฐ การใช้งานแอพพลิเคชั่นเน็ตอาสาประชารัฐ การดูแลรักษาอุปกรณ์เน็ตประชารัฐ การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น รวมไปถึงการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในกระบวนการยุติธรรมสำหรับชุมชน ซึ่งเน็ตประชารัฐ เป็นนโยบายสำคัญที่รัฐบาลมุ่งหวังในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลโดยการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านในประเทศไทย วริยา ขวดแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
3 มกราคม 2562 , 14:34 น. , อ่าน 59  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม