เชียงใหม่ สรุปผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

  
    จังหวัดเชียงใหม่ ปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เน้นทางราชการเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตน เพื่อป้องกันแก้ไขอุบัติภัยทางถนนอย่างต่อเนื่อง ที่ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ผ่านระบบ Video Conference พร้อมด้วย นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์ ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนถนนในช่วงเทศกาลมาแก้ไขปรับเปลี่ยนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยทางถนนช่วง 7 วันอันตรายของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสาเหตุหลักในการเกิดอุบัติเหตุ คือ การไม่สวมหมวกนิรภัยในการขับขี่ยานพาหนะ การเมาสุรา และการขับรถเร็วเกินกำหนด ผู้ที่ประสบอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ ซึ่งในส่วนนี้จะทำการควบคุมดูแลอย่างเข้มงวด ส่วนมาตรการการป้องกันอุบัติภัยทั้ง 7 ด้าน ถือว่าประสบผลสำเร็จ เนื่องจากมีผู้บาดเจ็บน้อยลงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยเน้นย้ำให้ข้าราชการเป็นตัวอย่างที่ดี ในการปฏิบัติตามกฎจราจร ทั้งนี้ มาตรการแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนถนนยังมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งตำรวจ ทหาร และภาคประชาสังคม สร้างการตระหนักรู้ให้กับประชาชน คำนึงถึงความปลอดภัยบนทางถนนและปฏิบัติตามกฎจราจร ให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะกรณีการไม่สวมหมวกนิรภัย หากผู้ใดกระทำผิด จะดำเนินคดีตามกฎหมายทันที สุภัทิรา อุปถัมภ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
3 มกราคม 2562 , 16:53 น. , อ่าน 51  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม