เชียงใหม่ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย ครั้งที่1/2562

  
    จังหวัดเชียงใหม่ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ “แยกก่อนทิ้ง” จัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย เตรียมปฏิบัติพร้อมกัน 9 มกราคม 2562 ที่ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่1/2562 โดยมีผู้แทนองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ“แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และสร้างแรงกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยให้จังหวัด และอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่บ้าน ชุมชน ประชาชนทุกครัวเรือน ร่วมดำเนินการตามแผน ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่เริ่มดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ กำหนดประกาศแผนปฏิบัติการ เป้าหมายและกิจกรรมในการคัดแยกขยะ และจะมีการจัดกิจกรรมเพื่อเริ่มต้นปฏิบัติแผนปฏิบัติการ “แยกก่อนทิ้ง” พร้อมกับจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศ ในวันที่ 9 มกราคม 2562 วริยา ขวดแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
4 มกราคม 2562 , 14:51 น. , อ่าน 50  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม