จังหวัดเชียงใหม่ ขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของกลุ่มพื้นที่ สู่แผนปฏิบัติการแยกก่อนทิ้ง

  
    รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เผยการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของกลุ่มพื้นที่ สู่แผนปฏิบัติการแยกก่อนทิ้ง ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมกัน 9 ม.ค. 2562 นี้ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้เตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการแยกก่อนทิ้ง ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดวิธีการ ให้อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน ร่วมดำเนินการตามแผน รวมถึงการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้ตระหนักรู้และสร้างวินัยในการ “แยกก่อนทิ้ง” ตามหลักการ 3 ช ให้มากยิ่งขึ้น ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ มีการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะในกลุ่มพื้นที่(clusters) จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 46 แห่ง เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง และเทศบาลตำบลเวียงฝาง อำเภอฝาง กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 21 แห่ง และภาคเอกชน อีก 3 แห่ง เป็นต้นแบบในการบริหารจัดการขยะในกลุ่มพื้นที่ และได้เน้นย้ำให้ทุกอำเภอ รณรงค์ให้แต่ละท้องถิ่นจัดทำถังขยะแยกประเภท และ มีถังขยะอินทรีย์ให้ครบทุกครัวเรือน ภายใน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ทั้งนี้ ในวันที่ 9 มกราคม 2562 จังหวัดเชียงใหม่จะจัดพิธีแสดงเจตจำนงในการแยกก่อนทิ้ง กิจกรรม Big Cleanning Day และกิจกรรมแยกก่อนทิ้งของหน่วยงานต่างๆ ในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ รวมไปถึงอำเภอต่างๆในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้ทุกภาคส่วน ร่วมกันประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้และเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง พร้อมกันทั่วประเทศ
 
4 มกราคม 2562 , 18:47 น. , อ่าน 44  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม