จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม

  
    ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม สนับสนุนความต้อง การพิเศษทางการศึกษาที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของผู้พิการ
ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติก และเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี 2561 โดยมีนักเรียนได้เข้ารับประทานทุนจำนวน 259 ทุน
มูลนิธิคุณพุ่มจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำพิธีประทานทุนมูลนิธิคุณพุ่มให้กับนักเรียนพิการมาเป็นเวลา 11 ปี ซึ่งในปี 2561 มีผู้ปกครอง และนักเรียนได้เข้ารับประทานทุนจำนวน 259 ทุน เป็นเงิน 1,295,000 บาท โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นองค์ประธานกำเนิดมูลนิธิคุณพุ่ม ซึ่งทรงเล็งเห็นว่าคนพิการยังไม่ได้รับโอกาสในด้านต่างๆ อย่างทั่วถึง หรือเท่าเทียมกับคนทั่วไป อีกทั้งยังทรงห่วงใยเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ทางสังคม ซึ่งการประทานทุนในครั้งนี้ เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงคุณพุ่ม พระโอรสในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานในมูลนิธิ ให้การส่งเสริมสนับสนุนดำเนินการพัฒนาศักยภาพเด็ก และเยาวชน คนพิการให้เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณธรรม และสามารถอยู่ร่วมกับคนปกติในสังคมอย่างมีความสุข
ทั้งนี้ การพัฒนาศักยภาพผู้พิการแต่ละครั้ง มีค่าใช้จ่ายมากกว่าคนปกติหลายเท่า ซึ่งทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองต้องมีภาระเพิ่มขึ้น การได้รับประทานทุนการศึกษาในครั้งนี้ เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระต่าง ๆ ที่พ่อแม่ผู้ปกครองได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งจะนำทุนที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามพระประสงค์ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และวัตถุประสงค์ของมูลนิธิคุณพุ่ม
 
4 มกราคม 2562 , 19:36 น. , อ่าน 41  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย