จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มส่งน้ำเข้าระบบครั้งแรก 4 มกราคม 2562 ตามแผนการบริหารจัดการน้ำในหน้าแล้ง ปี 2561- 2562

  
    โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ดำเนินการส่งน้ำให้พื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2562 ตามแผนการบริหารจัดการน้ำในหน้าแล้ง ปี 2561 – 2562 ดีเดย์ 4 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา
นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา เปิดเผยว่า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ได้เริ่มดำเนินการตามแผนการส่งน้ำให้กับพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2562 จำนวน 69,000 ไร่ รอบแรกเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 ซึ่งจะดำเนินการส่งน้ำตามแผนไปจนถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 โดยเป็นการส่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค การประปา และการรักษาระบบนิเวศ การรั่วซึม จำนวน 11 ล้านลูกบาศก์เมตร, เพื่อการเกษตร 83 ล้านลูกบาศก์เมตร และสำรองไว้สำหรับการทำนาปี จำนวน 53 ล้านลูกบาศก์เมตร รวมทั้งสิ้น 147 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยใช้การบริหารจัดการน้ำแบบการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งได้มีการประชุมวางแผนร่วมกัน ทั้งภาคประชาชน ภาคราชการ และเอกชน รวมทั้งในการบริหารจัดการในระดับพื้นที่มอบให้คณะกรรมการจัดการน้ำ JMC ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนของเกษตรกร ผู้แทนท้องถิ่น เป็นผู้บริหารจัดการน้ำด้วยตนเอง การต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎและกติกาที่วางไว้, ทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วม, การบริหารจัดการน้ำต้องเกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุดกับทุกฝ่าย
ทั้งนี้ จากการส่งน้ำให้พื้นที่เพาะปลูกตั้งแต่เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา เกษตรกรรับทราบถึงแผนการบริหารจัดการน้ำในช่วงหน้าแล้ง และได้มีการเตรียมแปลงเพาะปลูก และขุดลอก ทำความสะอาดคลองส่งน้ำ เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวกยิ่งขึ้น พร้อมทั้งปฏิบัติตามกฎและกติกาที่วางไว้ในระดับของการบริหารจัดการในระดับพื้นที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกฝ่าย สร้างความพึงพอใจให้กับเกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการบริหารจัดการน้ำในครั้งนี้
 
6 มกราคม 2562 , 16:20 น. , อ่าน 44  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย