เชียงใหม่ จัดเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตมะม่วงไทยพัฒนาการค้าก้าวไกลสู่ตลาดโลก..//

  
    เชียงใหม่ หนุนมะม่วงเป็นพืชเศรษฐกิจหลัก พร้อมเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตร่วมพัฒนาการค้าสู่ระดับสากล..// ที่โรงแรม ฮอไรซั่น วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จัดสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตมะม่วงไทยพัฒนาการค้าก้าวไกลสู่ตลาดโลก และงานรวมพลชาวสวนมะม่วงไทย โดยมีนายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนา ซึ่งงานสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา เป็นผู้แทนเกษตรกรผู้ผลิตมะม่วงจากสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย นักวิชาการเกษตร นักส่งเสริมการเกษตร สำหรับ มะม่วง เป็นพืชเศรษฐกิจหลักอีกชนิดหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ปลูกเกือบทุกอำเภอ พื้นที่กว่า55,000 ไร่ ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ มะม่วง ซึ่งดำเนินการไปแล้วจำนวน 7 แปลง เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 231 ราย พื้นที่ 2,502 ไร่ อำเภอที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ อำเภอเชียงดาว พร้าว ดอยเต่า ไชยปราการ ดอยหล่อ และฝาง จากการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่มะม่วง ทำให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มทำการผลิต สามารถลดต้นทุนการผลิต ผลผลิตเพิ่มขึ้น และมีคุณภาพได้มาตรฐาน มีการบริหารจัดการร่วมกันและร่วมกันจำหน่าย โดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน
 
31 มกราคม 2562 , 18:16 น. , อ่าน 46  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด