จังหวัดเชียงใหม่ ขับเคลื่อนโครงการ ส่งเสริมวินัยการออม กับ กอช.

  
    จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมมือกับกองทุนการออมแห่งชาติ ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออม สร้างหลักประกันในอนาคตแก่ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
นายธวัช ใสสม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กองทุนการออมแห่งชาติจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 โดยมีกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานร่วมรับผิดชอบในการสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุน เพื่อสร้างหลักประกันในอนาคตให้กับชีวิตในยามไม่มีรายได้ประจำ ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมตามแผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริมการออมให้กับผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือคนไทยที่มีอายุ 15-60 ปี ซึ่งไม่เป็นข้าราชการและไม่มีประกันสังคมกองทุนการออมแห่งชาติ
ในส่วนการจ่ายเงินสะสม และเงินสะสมของภาครัฐ สมาชิกกองทุนการออมต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนไม่ต่ำกว่าเดือนละ 50 บาท และไม่เกิน 13,200 บาทต่อปี ซึ่งรัฐจะมีการจ่ายเงินสมทบให้ตามสัดส่วน โดยอายุ 15 -30 ปี จ่ายให้ร้อยละ 50 ของเงินสะสม แต่ไม่เกิน 600 บาทต่อปี อายุ 30 – 50 ปี จ่ายให้ร้อยละ 80 ของเงินสะสม แต่ไม่เกิน 960 บาทต่อปี และอายุมากกว่า 50 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี จ่ายให้ร้อยละ 100 ของเงินสะสม แต่ไม่เกิน 1,200 บาทต่อปี
ทั้งนี้ การจ่ายเงินให้สมาชิกเมื่อสิ้นสมาชิกภาพเพราะอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ จะได้รับบำนาญจากเงินสะสม เงินสมทบและผลประโยชน์ดังกล่าวไปตลอดอายุขัย และคืนเงินให้กับผู้มีสิทธิรับผลประโยชน์หากยังมีเงินคงเหลือในบัญชี กรณีสมาชิกทุพพลภาพก่อนอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ สมาชิกจะขอรับเงินสะสมและผลประโยชน์ของเงินสะสมบางส่วนจากกองทุนได้ โดยให้ขอรับได้เพียงครั้งเดียว เชิญชวนผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกและส่งเงินสะสมได้ที่ ธนาคารออมสิน ธกส.ธอส. ธนาคารกรุงไทย สำนักงานคลังจังหวัด สถาบันการเงินชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ เคาน์เตอร์เซอร์วิส พร้อมเพย์ และตู้บุญเติมทุกสาขา
วริยา ขวดแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นันทนัช สุทธกุล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
1 กุมภาพันธ์ 2562 , 16:22 น. , อ่าน 48  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย