แนวทางการหยุดการเผาในพื้นที่เกษตร ภาคเหนือ ปี 2562..//

  
    ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 เชียงใหม่ มอบแนวทางการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร เน้นสร้างเกษตรกร และชุมชนต้นแบบ ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม..// นายนเรศ ฝีปากเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ขณะนี้ได้มีการมอบแนวทางการหยุดเผาในพื้นที่เกษตรให้หน่วยงานในสังกัดแล้ว ทั้งสำนักงานเกษตรจังหวัด 8 จังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการ 11 ศูนย์ ดำเนินการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ป้องกัน และเฝ้าระวังการเผาทุกปี ซึ่งในปี 2562 นี้ ได้ดำเนินงานโครงการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตรที่มุ่งเน้นการสร้างเกษตรกรและชุมชนต้นแบบที่มีการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการเผาให้เป็นรูปธรรม เพื่อเป็นจุดเรียนรู้และขยายผลไปยังพื้นที่อื่นที่มีปัญหาการเผาต่อไป โดยมีเป้าหมายลดพื้นที่การเผาในพื้นที่การเกษตร ลดจำนวนจุดความร้อน(Hotspot) สร้างชุมชนเกษตรปลอดการเผาต้นแบบและเครือข่าย โดยถ่ายทอดความรู้พัฒนาศักยภาพเกษตรกร สร้างวิทยากรด้านการเกษตรปลอดการเผา ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผาและนำร่องสาธิตเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผา รวมทั้ง เฝ้าระวังติดตามและแก้ไขปัญหาการเผาในช่วงวิกฤตโดยจัดเวทีเชื่อมโยง ประสานความร่วมมือและสนับสนุนหนุนหน่วยงานภาคี เครือข่ายเกษตรกรและอาสาสมัครเกษตรต่างๆ เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการเผา และรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ลดการเผาในชุมชน ทั้งนี้ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญและเร่งรัดแก้ปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร โดยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดำเนินการควบคุมไม่ให้เกิดการเผาในพื้นที่การเกษตรอย่างเคร่งครัด และกรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตรมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันลดโลกร้อน และปัญหาหมอกควันปกคลุม ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและเศรษฐกิจในภาพรวม หากพบการเผาประชาชนสามารถ แจ้งเหตุการเผาได้ที่ 191 และหากพบการเผาในพื้นที่ป่าอนุรักษ์/อุทยานแห่งชาติแจ้ง 1362 และพบการเผาในพื้นที่ป่าสงวนแจ้ง 1310 กด 3
 
1 กุมภาพันธ์ 2562 , 17:07 น. , อ่าน 72  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด