ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่
ที่โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานในการสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 3 ได้กำหนดมาตรการในการสกัดกั้น ปราบปราม ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งในที่ประชุมได้สรุปผลการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึง มกราคม 2562 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และจังหวัดแม่ฮ่องสอน สามารถยึดยาบ้าได้จำนวน 122,290,521 เม็ด, ไอซ์ จำนวน 1,051.67 กิโลกรัม, เฮโรฮีน จำนวน 71.71 กิโลกรัม, ฝิ่น จำนวน 29.70 กิโลกรัม, เคตามีน จำนวน 99 กิโลกรัม และจับกุมผู้ต้องหาได้จำนวน 292 ราย พร้อมทั้งได้หารือแนวทางและทบทวนแผนการสกัดกั้น ปราบปราม ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือ กำหนดแนวทางและแก้ไขปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ครบทุกมิติ ทั้งในด้านของการ ป้องกัน ปราบปราม สกัดกั้น และสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อก่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติดอย่างยั่งยืน
 
1 กุมภาพันธ์ 2562 , 18:30 น. , อ่าน 47  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย