รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สั่งการทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อม ดูแลความปลอดภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน 2562

  
    รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สั่งการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมในการดูแล ป้องกัน และระงับอัคคีภัย ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ปี 2562
นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้มีหนังสือสั่งการให้ทุกอำเภอ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมของบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย และอุบัติภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2562 เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าว ตามประเพณีปฏิบัติของชาวไทยเชื้อสายจีน จะมีการสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบรรพบุรุษ โดยการจุดธูปเทียนบูชา เซ่นไหว้ เผากระดาษเงินกระดาษทอง ตลอดจนจุดประทัดตามศาลเจ้า อาคารในย่านธุรกิจ บ้านเรือนที่อยู่อาศัย และในบางพื้นที่อาจมีการจัดงานเฉลิมฉลอง โดยการจุดพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง อาจเป็นสาเหตุของการเกิดอัคคีภัย ตลอดจนอุบัติภัยขึ้นได้ พร้อมทั้งได้เน้นย้ำให้ทุกอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง สำรวจ ตรวจสอบ และปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอัคคีภัย โดยเฉพาะข้อมูลสถานประกอบการ สถานบริการ พื้นที่ในชุมชนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยให้เป็นปัจจุบัน และเข้มงวดตรวจตราอาคารสถานที่เสี่ยงดังกล่าว เตรียมความพร้อมในทุก ๆ ด้าน รวมทั้งวางระบบสื่อสารให้มีความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง จัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์กู้ภัย และไฟฟ้าส่องสว่างให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่ทันทีที่เกิดภัย
ทั้งนี้ ขอให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ให้ประชาชนทราบถึงแนวทางปฏิบัติตนในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษในการจุดธูปเทียนบูชา เซ่นไหว้ เผากระดาษเงิน กระดาษทอง เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่ ///////// 3 ก.พ. 62
 
3 กุมภาพันธ์ 2562 , 15:36 น. , อ่าน 47  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย