ม.แม่โจ้ ส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนของอาจารย์สู่ความเป็นอาจารย์มืออาชีพ..//

  
    สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เตรียมส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์สู่ความเป็นอาจารย์มืออาชีพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิต ปุกมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เตรียมจัดโครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ โดยจะเป็นกิจกรรม : การบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา ทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลรายละเอียดหลักสูตรในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา โดยวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้เกียรติมาถ่ายทอดความรู้ ทั้งนี้ การจัดสัมมนาจะมีทั้งรูปแบบการบรรยายและการฝึกปฏิบัติ ได้แก่ การบรรยาย เรื่อง “การพิจารณารายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) และการตรวจหลักสูตร และข้อผิดพลาดที่พบจากการตรวจหลักสูตรในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online: CHECO) จากนั้นจะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสอบถาม และการฝึกปฏิบัติจริงในการบันทึกข้อมูลรายละเอียดหลักสูตรฯ กิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมข้าวหอมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มภารกิจพัฒนาคณาจารย์ หลักสูตรฯ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทร. 0 5387 3453-4 ในวันและเวลาทำการ
 
4 กุมภาพันธ์ 2562 , 17:10 น. , อ่าน 43  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด