จังหวัดเชียงใหม่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

  
    จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าในทุกมิติ เพื่อขับเคลื่อนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าในทุกมิติ เพื่อขับเคลื่อนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งคลองแม่ข่า ถือเป็นหนึ่งในชัยมงคลของจังหวัดเชียงใหม่ โดยที่ประชุมได้มีการหารือ ประเด็นการจัดหาแหล่งน้ำต้นทุน และการขุดแก้มลิง เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำ สำหรับใช้เป็นน้ำดีไล่น้ำเสียในคลองแม่ข่า โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการออกแบบ สำรวจ และวางแผน ในส่วนของการขุดลอกคลองแม่ข่าในช่วงปลายน้ำ ระยะทาง 7,600 เมตร อยู่ระหว่างการดำเนินการขุดลอก คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 นี้ ด้านการแก้ไขปัญหาสิ่งก่อสร้างรุกล้ำคลองแม่ข่า ปัจจุบัน ยังมีสิ่งก่อสร้างที่ไม่ได้ดำเนินการรื้อถอน และย้ายออก จำนวน 100 หลังคาเรือน ขณะนี้เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ดำเนินการปิดป้ายประกาศ และขอความร่วมมือ เพราะถือเป็นพื้นที่สาธารณะ ถ้าหากยังไม่ทำการรื้อถอน หรือย้ายออก ทางเทศบาลนครเชียงใหม่จำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณคลองแม่ข่า และการปรับปรุงสะพานข้าม ทั้งหมด 9 แห่ง ให้มีรูปแบบเป็นสะพานโค้ง เพื่อให้สามารถสัญจรทางเรือได้สะดวก โดยทางเทศบาลได้ดำเนินการปรับรื้อบางส่วนแล้ว รวมถึงการจัดทำการสำรวจ ถึงผลกระทบ ก่อนการปรับปรุง เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน
ทั้งนี้ จังหวัดได้มีแนวคิด ในการสร้างมาตรการ ส่งเสริมให้ชุมชน เป็นชุมชนต้นแบบ ในการอนุรักษ์พื้นฟู ลำคลองแม่ข่าซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของชุมชนเอง สามารถพึ่งตนเองได้ รวมทั้งการบริหารจัดการน้ำเสียก่อนปล่อยทิ้งลงลำคลองแม่ข่า สำหรับโครงการบริหารจัดการน้ำเสีย ได้มีการจัดทำแผนเต็มรูปแบบซึ่งอยู่ในขั้นตอนการนำเสนอแผน เพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบต่อไปในอนาคต
 
4 กุมภาพันธ์ 2562 , 19:29 น. , อ่าน 44  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย