สปข.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครือข่ายวิทยุชุมชนประชารัฐ ..//

  
    กรมประชาสัมพันธ์ เร่งสร้างและพัฒนาเครือข่ายวิทยุชุมชนประชารัฐ หนุนขยายเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ ขับเคลื่อนการสร้างการรับรู้ และความเข้าใจยุทธศาสตร์ชาติแก่ประชาชน ..// ที่ห้องรอยัลออคิดแกรนด์บอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ ออคิด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ร่วมกับสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครือข่ายวิทยุชุมชนประชารัฐ ขยายเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ เพื่อขับเคลื่อนงานการสร้างการรับรู้และความเข้าใจ แนวทางการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายรัฐบาลไปสู่ประชาชน โดยมีนางสาวศศิวิมล พงษ์ปรีชา ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย สื่อในสังกัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 และเครือข่ายวิทยุชุมชนประชารัฐในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนกว่า 200 คน เข้าร่วมประชุม สำหรับ จุดเด่นของเครือข่ายวิทยุชุมชนประชารัฐ คือ มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารนโยบายของรัฐบาล มีเครือข่าย ขณะที่ กรมประชาสัมพันธ์ มีจุดเด่นคือ เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข้อมูลข่าวสาร มีสื่อในสังกัดครอบคลุมทั่วประเทศ จึงเป็นการสานพลังร่วมกันในการเพิ่มศักยภาพ ร่วมขับเคลื่อนความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง นำไปสู่การพัฒนาประเทศต่อไป
 
5 กุมภาพันธ์ 2562 , 13:25 น. , อ่าน 45  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด