อำเภอดอยสะเก็ด เตรียมจัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรส ในวันแห่งความรัก

  
    อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดโครงการจดทะเบียนสมรส ให้กับคู่รัก คู่สมรส สู่ดินแดนน้ำผึ้งแห่งชีวิตคู่อันแสนหวาน ณ สะพานแขวนเชื่อมใจเขื่อนแม่กวงอุดมธารา เนื่องในวันแห่งความรัก (Valentine’s Day)
นายวิโรจน์ ดวงสุวรรณ์ ปลัดอาวุโสอำเภอดอยสะเก็ด เปิดเผยว่า อำเภอดอยสะเก็ด เห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมความรัก ความอบอุ่นของสถาบันครอบครัวที่มั่นคง ยั่งยืน จึงได้จัดทำโครงการจดทะเบียนสมรสเนื่องในวันแห่งความรัก (Valentine’s Day) 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สะพานแขวนเชื่อมใจเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งการจดทะเบียนถือเป็นเงื่อนไขหรือเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตคู่ตามกฎหมายและขนบธรรมเนียมประเพณี โดยผู้จดทะเบียนสมรสต้องเป็นเป็นคู่สมรสชาย หญิง อายุ 17 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป หากอายุต่ำกว่า 20 ปีต้องได้รับความยินยอมจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย คู่สมรสชายหรือหญิง ต้องไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือไร้ความสามารถ คู่สมรสชาย หญิง ต้องไม่เป็นญาติสืบสายเลือดโลหิต ไม่เป็นพี่น้องร่วมบิดา มารดา หรือร่วมแต่บิดาหรือมารดา ไม่เป็นบุตรบุญธรรม และผู้รับบุตรบุญธรรม รวมทั้งชายและหญิง ต้องไม่มีคู่สมรส
ทั้งนี้ เชิญชวน คู่รัก คู่สมรส ที่มีคุณสมบัติข้างต้น สามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ณ กลุ่มงานทะเบียนและบัตรฯ ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30 – 16.00 น. โทรศัพท์ 0-5329-1566 และ 08–7566 -2695 โดยคู่รัก คู่สมรส ที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับของรางวัลและของชำร่วยจากบริษัท ห้างร้านและหน่วยงานในพื้นที่
นันทนัช สุทธกุล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพมหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
5 กุมภาพันธ์ 2562 , 16:48 น. , อ่าน 61  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด