กรมประชาสัมพันธ์ เร่งสร้างและพัฒนาเครือข่ายวิทยุชุมชนประชารัฐ ในส่วนภูมิภาค ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    กรมประชาสัมพันธ์ เร่งสร้างและพัฒนาเครือข่ายวิทยุชุมชนประชารัฐ เพิ่มช่องทางการสื่อสารในการรับรู้และเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ที่จังหวัดเชียงใหม่
นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า กรมประชาสัมพันธ์ เร่งสร้างและพัฒนาเครือข่ายวิทยุชุมชนประชารัฐ ในส่วนภูมิภาค เพิ่มช่องทางการสื่อสารให้ครอบคลุม รวมถึงสร้างความร่วมมือในการกระจายข่าวสารในทุกรูปแบบอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของตนเอง ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครือข่ายวิทยุชุมชนประชารัฐ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำความเข้าใจร่วมกัน และประสานความร่วมมือในการส่งต่อข้อมูลข่าวสารให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง
ทั้งนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมเชิงปฏิบัติการ กรมประชาสัมพันธ์ได้มอบหมายให้สำนักประชาสัมพันธ์เขต และ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ประสานการจัดตั้งชมรมวิทยุประชารัฐขึ้นมาในส่วนภูมิภาค โดยเริ่มต้นจากจังหวัด เพื่อรวบรวมสมาชิกทั้งเครือข่ายเดิม และเครือข่ายที่สร้างขึ้นใหม่ไม่น้อยกว่าจังหวัดละ 160 คน เพื่อร่วมกันเติมเต็มช่องว่างในการทำงานให้เหนียวแน่นมากยิ่งขึ้น สร้างกิจกรรมที่จะดำเนินการร่วมกันในรูปแบบของชมรม ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ ก็จะดำเนินการประสานให้เป็นหนึ่งเดียวกัน โดยวางเป้าหมายในการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการและเชิญวิทยุประชารัฐจากทั่วประเทศมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานที่ผ่านมา และรับฟังนโยบายจากรัฐบาลปีละ 1 ครั้ง
 
6 กุมภาพันธ์ 2562 , 18:52 น. , อ่าน 44  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย