กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมพัฒนาบทเรียนการจัดการสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ สู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนภาคเหนือ และภาคีเครือข่าย จัดการประชุมพัฒนาบทเรียนการจัดการสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ สู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ที่จังหวัดเชียงใหม่
นายเสริมยศ สมมั่น หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาบทเรียนการจัดการสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ สู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ที่ เบลล์ วิลล่า รีสอร์ท อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2562 จัดขึ้นโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับภาคเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยมีแกนนำเครือข่ายองค์กรชุมชนในพื้นที่14 จังหวัดภาคเหนือ กว่า 150 คน เข้าร่วมการประชุม
นางสาวพรพิมล วราทร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติได้นำเสนอและทบทวนการทำงานที่ผ่านมา นำไปสู่การพัฒนาการทำงานในอนาคต ให้ภาคีความร่วมมือ นักวิชาการ ได้ร่วมกันมองแนวทางการพัฒนางาน สู่การสนับสนุนที่จะยกระดับศักยภาพของงานนั้นๆ รวมถึงการติดตามผลการเรียนรู้ ความก้าวหน้างานเชิงนโยบาย และกฏหมายที่เอื้อต่อกระบวนการทำงานของชุมชน
ทั้งนี้ ในการประชุมมีการนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน มีการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อวิเคราะห์งานเชิงลึกในประเด็นต่างๆ เช่น พลังงาน ที่ดิน ป่าไม้ การจัดนิทรรศการแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการแบ่งปันข้อมูลให้แต่ละภาคส่วนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป รวมถึงการศึกษาดูงานในพื้นที่และปฎิบัติการจริง สร้างกระบวนการวิเคราะห์งานในภาพรวมของผู้ปฎิบัติ ให้เกิดการเรียนรู้ภายใต้บทเรียนและข้อมูลสถานการณ์การพัฒนาต่างๆ
วริยา ขวดแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นันทนัช สุทธกุล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพมหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
7 กุมภาพันธ์ 2562 , 16:15 น. , อ่าน 47  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย