กกต.เชียงใหม่ MOU สถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง..//

  
    กกต.เชียงใหม่ จับมือผู้นำนักศึกษา 12 สถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง สร้างเครือข่ายการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่ดี ..// สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย มหาวิทยาราชภัฏเชียงใหม่ บันทึกความเข้าใจ หรือ MOU ความร่วมมือในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งระดับชาติ ระดับท้องถิ่น และการออกเสียงประชามติ ระหว่างผู้นำนักศึกษา 12 สถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมกันสร้างเครือข่ายการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่ดี อย่างจริงจัง ต่อเนื่องและยั่งยืน เนื่องจากในปัจจุบันยังมีนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนบางส่วนที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข บางส่วนยังขาดการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองทั้งการเมืองภาคพลเมือง และการเมืองภาคตัวแทน รวมทั้งการเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ทั้งนี้ รายละเอียดข้อตกลง จะเน้นที่ความร่วมมือในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งทั้งระดับชาติ ระดับท้องถิ่น และการออกเสียงประชามติ ทั้งการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และสนับสนุนการปฏิบัติงานระหว่างเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษาของผู้นำนักศึกษาทั้ง 12 สถาบัน การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีเจตคติที่ดี มีความคิดเป็นของตัวเอง ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการพัฒนาประชาธิปไตย สำหรับ แนวทางความร่วมมือ จะได้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานความร่วมมือในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งสนับสนุนให้มีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมการดำเนินกิจกรรม การร่วมมือด้านวิชาการ การเรียนการสอน และเมื่อมีการดำเนินการแล้วให้มีการเสนอปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ของผู้นำนักศึกษาทั้ง 12 สถาบัน ในการดำเนินกิจกรรม เพื่อเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขได้อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมต่อไป
 
9 กุมภาพันธ์ 2562 , 15:44 น. , อ่าน 48  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด