จังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงมาตรการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละออง ..//

  
    รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กำชับให้มีการจัดระเบียบการเผาในพื้นที่ป่าสงวน และพื้นที่ทางการเกษตร ..// นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศให้ปัญหาหมอกควันและไฟป่าเป็นวาระของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ต้องดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยได้กำหนดเป็น 3 มาตรการ ได้แก่ มาตรการเตรียมการและป้องกัน มาตรการการรับมือ และมาตรการสร้างความยั่งยืน ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดมาตรการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในช่วงก่อนและหลังกำหนดวันห้ามเผาที่กำหนด โดยในปีนี้จังหวัดเชียงใหม่กำหนดห้วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาดระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2562 ภายใต้ชื่อ “61 วันไม่เผา ชาวเชียงใหม่ร่วมแรงร่วมใจ ต้านภัยหมอกควันและไฟป่า เพื่อสุขภาพที่ดี เศรษฐกิจที่ดี คุณภาพชีวิตที่ดี” โดยเฉพาะในเขตป่าสงวนและพื้นที่ทางการเกษตรที่มีการจัดระเบียบการเผา จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ทางการเกษตรที่ต้องการเผากว่า 1 แสนไร่ รวมทั้งหมด 23 อำเภอ ยกเว้นอำเภอเมืองเชียงใหม่ และสารภี โดยในทุกพื้นที่ต้องแจ้งให้ชัดเจนว่าจะเผาในพื้นที่ใดบ้าง และมีเหตุผลอะไรที่ต้องเผา ถ้าไม่มีเหตุผลอันควรก็จะไม่อนุญาตให้เผา ส่วนพื้นที่ในเขตเมืองได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ขนส่งและเจ้าหน้าที่จราจร ตรวจวัดควันดำของรถยนต์ รวมทั้งใช้มาตรการฉีดพ่นน้ำล้างทำความสะอาดบริเวณพื้นถนนในช่วงเวลา 06.00 – 08.00 น. เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองให้ค่าปริมาณคุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน ตลอดจนสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีลดการเผา มุ่งเน้นผลผลิตทางการเกษตรโดยการแปรรูปให้เกิดประโยชน์ เช่น การผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งจากซังข้าวโพด ที่สามารถช่วยเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนอีกทางหนึ่ง พร้อมทั้งขอความร่วมมือชาวเชียงใหม่ทุกคนในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า เพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมต่อไป
 
9 กุมภาพันธ์ 2562 , 16:08 น. , อ่าน 54  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด