มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดทำโครงการ “การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศและสถานการณ์หมอกควันในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยเพื่อการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม”..//

  
    ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดและเก็บตัวอย่างฝุ่นใน 4 พื้นที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อนำมาวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ หวังนำไปสู่การวางแผนแก้ปัญหาอย่างตรงจุด และมีประโยชน์ในการป้องกันวิกฤตหมอกควันในอนาคต ..// ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร จันทระ หัวหน้าศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมของทุกปี บริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบน จะต้องเผชิญกับปัญหาสถานการณ์หมอกควันและไฟป่า พบค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ มีสาเหตุมาจาก ปัจจัยหลัก 3 ประการได้แก่ สภาพภูมิประเทศ ปัจจัยที่สองคือ ปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยา เนื่องจากอากาศนิ่ง ลมสงบและความกดอากาศสูง ทำให้เอื้ออำนวยต่อการกักตัวของมลพิษ และปัจจัยสุดท้าย คือการเผาในที่โล่ง ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้จัดทำวิจัยโครงการ “การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศและสถานการณ์หมอกควันในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยเพื่อการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม” โดยการสนับสนุนการวิจัยจาก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ สกว. โดยโครงการนี้มีระยะเวลาดำเนินการ 2ปี ซึ่งจะเริ่มทำการเก็บตัวอย่างในปี พ.ศ. 2562 ขณะนี้ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดและเก็บตัวอย่างฝุ่นใน 4 พื้นที่ คือ อำเภอเมืองเชียงใหม่ และ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง และอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยจะทำการเก็บตัวอย่างฝุ่น PM2.5 และฝุ่นละเอียดระดับ submicron หรือ ultra-fine เพื่อนำมาวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ว่าในฝุ่นนั้นมีสารอันตรายใดบ้าง รวมทั้งทราบถึงตัวบ่งชี้แหล่งกำเนิดของฝุ่นเพื่อจะวิเคราะห์ว่าฝุ่นที่เจอในอากาศเป็นฝุ่นที่มีแหล่งกำเนิดมาจากที่ไหน เช่นจากการจราจร จากการเผาไหม้ชีวมวลในที่โล่ง หรือจากหมอกควันข้ามแดน เป็นต้น คาดว่าโครงการวิจัยดังกล่าวจะนำไปสู่การวางแผนเพื่อแก้ปัญหาอย่างตรงจุด และเป็นประโยชน์ในการช่วยป้องกันวิกฤตการณ์หมอกควันในอนาคต
 
10 กุมภาพันธ์ 2562 , 12:43 น. , อ่าน 51  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด