ผอ.กกต.เชียงใหม่ เผยได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน องค์กรเป็นอย่างดี ในการสนับสนุนการดำเนินการเลือกตั้ง ..//

  
    ผู้อำนวยการคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เผยได้มีการขยายผลให้ทุกส่วนราชการได้รับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป เกี่ยวกับการให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้ว และได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เป็นอย่างดี ..// นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ในส่วนเกี่ยวกับการให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทั้งให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่และลูกจ้างในสังกัดของราชการทุกภาคส่วน รวมทั้งรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นๆของรัฐ ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อได้รับการร้องขอจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง การวางตัวเป็นกลางทางการเมือง การสนับสนุนสถานที่เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจัดการเลือกตั้ง สถานที่ปิดประกาศที่ติดแผ่นป้าย หรือแม้แต่เรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท ทุกระดับ ในช่วงนี้ให้พิจารณาเท่าที่จำเป็น ซึ่งมติครม.ทั้ง 6 ข้อนั้น ได้มีการขยายผลไปยังหน่วยงานภาครัฐ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ แล้ว ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ในทุกๆด้านๆ เป็นอย่างดี รวมถึงสถานที่ติดประกาศ ที่ได้มีการประสานงานไปยังทุกภาคส่วนแล้วเช่นกัน ทั้งยังได้แจ้งสถานที่ในการติดประกาศแผ่นป้าย และทยอยประกาศเรื่องต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 
10 กุมภาพันธ์ 2562 , 14:59 น. , อ่าน 53  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด