เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมพัฒนาศักยภาพ Smart Farmer..//

  
    เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมคัดเลือกเกษตรกร ต้นแบบ Smart Farmer หวังสร้างเครือข่ายพัฒนาภาคการเกษตรให้ยั่งยืน..//
ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดประชุมการพัฒนาศักยภาพ Smart Farmer สู่การเป็น Smart Farmer ต้นแบบ ประจำปี 2562 โดยกิจกรรมดังกล่าวได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 แล้ว ปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่ มี Smart Farmer กว่า 100 คน จาก 25 อำเภอ ซึ่งการคัดเลือกเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer ตัวแทนแต่ละอำเภอ เพื่อพัฒนาเป็น "ต้นแบบ" ที่สามารถเป็นองค์ความรู้ที่มีชีวิตถ่ายทอดอาชีพเกษตรกรรม ที่ประสบความสำเร็จตลอดจนสร้างเครือข่ายพัฒนาภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนต่อไป
สำหรับ Smart Farmer เป็นแนวนโยบายของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการเร่งรัดให้สร้างและ พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ทดแทนเกษตรกรรุ่นเก่า โดยมุ่งเน้นให้มีความรู้ความสามารถ เข้มแข็ง และมีศักยภาพ เป็นคลื่นลูกใหม่ของวงการเกษตรกรรมไทย เพื่อสืบสานงานการพัฒนาเส้นทางเศรษฐกิจของประเทศ ต่อไปในอนาคต
 
11 กุมภาพันธ์ 2562 , 16:40 น. , อ่าน 64  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด