สวทช.สัมมนาหัวข้อเปิดใจรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่เศรษฐกิจพอเพียง

  
    
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสร้างกระแส ให้คนเปิดใจรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามแบบเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งจะนำสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดไป
รศ.ดร.ศักรินดร์ ภูมิรัตน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ สวทช. จัดประชุมประจำปี 2549 บทบาทของ สวทช.ต่อการพัฒนา SMEs & OTOP ในเขตภาคเหนือ “เปิดใจรับ ว& ท สู่เศรษฐกิจพอเพียง” ที่โรงแรมดิเอมเพรส จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่ผลงาน ประชาสัมพันธ์บทบาทและหน้าที่ของ สวทช. และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนระหว่างนักวิชาการ นักวิจัยและประชาชน ให้เห็นความสำคัญของงานวิจัย เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจโดยส่งเสริมการพัฒนาความเข้มแข็งทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมของไทย โดยให้ความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้สามารถพัฒนาเติบโตตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำประเทศแข่งขันในระดับโลกได้อย่างยั่งยืน ซึ่งการทำงานของ สวทช.นั้นมีส่วนร่วมสร้างฐานอันมั่นคงในการพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ซึ่งเป็นนิคมวิจัยในภาคเหนือได้เป็นอย่างดี
ปัจจุบัน สวทช.ได้ประยุกต์กระบวนการวางแผนกลยุทธ์เชิงรวม โดยเริ่มจากการกำหนดกลุ่มวิสาหกิจเป้าหมาย ศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพของกลุ่มวิสาหกิจ จัดทำแผนการทำงาน พัฒนาเทคโนโลยี มีการทำงานร่วมกันระหว่างศูนย์แห่งชาติ 4 ศูนย์ และศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี ผนวกกับการจัดการตามแนวทางของคลัสเตอร์ 7 คลัสเตอร์หลัก คือ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร กลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์และสาธารณสุข กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และขนส่ง กลุ่มอุตสาหกรรมซอฟแวร์ ไมโครชิป และอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคมีภัณฑ์และกลุ่มชนบทและผู้ด้อยโอกาส
 
9 กุมภาพันธ์ 2550 , 13:35 น. , อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่