เทศบาลเตรียมขออนุมัติงบ 2 พันล้าน แก้ปัญหาขนส่งเมืองเชียงใหม่

  
    
เทศบาลนครเชียงใหม่เตรียมเสนอของบประมาณจากรัฐบาลกว่า 2 พันล้านบาท เพื่อแก้ปัญหาระบบขนส่งเมืองเชียงใหม่อย่างครบวงจร
นายบุญเลิศ บุรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เปิดเผยภายหลังรับฟังความคืบหน้าโครงการจัดทำแผนแม่บทและออกแบบเพื่อก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนเมืองเชียงใหม่ ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) โดยสถานบริการวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นที่ปรึกษาโครงการ ล่าสุด สนข.ได้จัดทำสรุปผลการศึกษาจัดทำแผนแม่บท ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้น เพื่อการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนเรียบร้อยแล้ว โดยรูปแบบจะเป็นรถประจำทางด่วนพิเศษหรือ CTS (Chaingmai Transit System) รถโดยสารเครื่องยนต์ก๊าซ NGV ผสมไฟฟ้า เพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ เป็นระบบขนส่งอัจฉริยะเทคโนโลยี ควบคุม สั่งการ สื่อสารและเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ มี 4 เส้นทาง ไป-กลับระยะทางรวม 100 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่เขตเมืองเชียงใหม่ โดยใช้คูเมืองเป็นศูนย์กลางเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสาร ขณะนี้เทศบาลนครเชียงใหม่และ สนข.ได้เตรียมเสนอโครงการต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณกว่า 2 พันล้านบาท
สำหรับการออกแบบสถานีจอดรถจะให้เหมาะสมกับสถาปัตยกรรมล้านนา ส่วนงบประมาณในการก่อสร้างระบบการเดินรถจะพิจารณาใช้งบอุดหนุนของท้องถิ่น ตัวรถโดยสารและส่วนประกอบอื่น ๆ จะให้เอกชนเสนอเข้ารับสัมปทาน โดยวางรูปแบบไว้ว่าจะให้ท้องถิ่นเป็นองค์กรหลักในการดูแล โดยมีภาคเอกชนและองค์กรต่าง ๆ ร่วมบริหารจัดการ
 
9 กุมภาพันธ์ 2550 , 17:54 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่