แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนและประสานงานการบูรณะศาลาปฏิบัติธรรม และพัฒนาวัดธาราทิพย์ ชัยประดิษฐ์

  
     จังหวัดเชียงใหม่แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนและประสานงานการบูรณะศาลาปฏิบัติธรรม และพัฒนาวัดธาราทิพย์ ชัยประดิษฐ์ อ.แม่แตง
นายกฤษดาภรณ์ เสียมภักดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า ตามที่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ได้เสด็จทรงงานบูรณะศาลาปฏิบัติธรรม และพัฒนาวัดธาราทิพย์ ชัยประดิษฐ์ ณ บ้านห้วยชมพู หมู่ที่ 8 ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการไปบางส่วนแล้วนั้น
จังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนและประสานงานการบูรณะศาลาปฏิบัติธรรม และพัฒนาวัดธาราทิพย์ ชัยประดิษฐ์ ตามมติในที่ประชุมคณะทำงานบูรณะวิหารปฏิบัติธรรมวัดธาราทิพย์ ชัยประดิษฐ์ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามพระประสงค์ของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
สำหรับคณะกรรมการชุดดังกล่าวมีคณะกรรมการที่ปรึกษานำโดยพระเทพวิสุทธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยพระภิกษุและฆราวาส คณะกรรมการอำนวยการนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการสนับสนุนและประสานงาน นำโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายกฤษดาภรณ์ เสียมภักดี ฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง นำโดยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ฝ่ายพิธีการ นำโดยผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ นำโดยผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 และฝ่ายการเงิน นำโดยคลังจังหวัดเชียงใหม่
 
10 กุมภาพันธ์ 2550 , 10:30 น. , อ่าน 1227  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่