ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ ระบุ ท้องถิ่นแทบไม่มีบทบาทตัดสินใจพัฒนาเมืองตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

  
    
นักวิชาการอิสระ ระบุ ท้องถิ่นแทบไม่มีบทบาทร่วมในการตัดสินใจพัฒนาเมืองตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ย้ำพัฒนาเมืองเชียงใหม่ต้องทำคู่กับลำพูนเหมือนในอดีต
ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ นักวิชาการอิสระจากมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน กล่าวในโอกาสปาฐกถาพิเศษเพี่อคนท้องถิ่นกับการพัฒนาเมืองอย่างมีส่วนร่วม ในเวทีติดตามนโยบายสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ ที่ห้องประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสวนดอก ว่า การพัฒนาที่ผ่านมาไม่สอดคล้องกับเมืองเชียงใหม่ โดยเฉพาะโครงการเมกะโปรเจ็คต่าง ๆ ทั้งนี้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของการเมืองที่รวดเร็ว และหากรัฐบาลไม่มีความแน่นอนจะส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจ โดยอุปสรรคของโครงสร้างใหญ่ที่ทำให้การพัฒนาเป็นไปได้ยากมีปัจจัยหลายประการคือ ประเทศไทยให้เมืองเป็นแหล่งกำเนิดของเงินกว่าร้อยละ 70 โครงสร้างการบริหารส่วนท้องถิ่นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมีส่วนกลางควบคุมอยู่ ท้องถิ่นแทบไม่มีส่วนในการตัดสินใจ ทั้ง ๆ ที่รู้ปัญหาและความจำเป็นเร่งด่วน โดยมีสองขั้วอำนาจคือนักการเมืองและนักธุรกิจเป็นผู้กำหนดทิศทางพัฒนาเมือง
ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ยังกล่าวด้วยว่าการพัฒนาเมืองนั้นต้องดูบริบทโดยรอบเมืองทั้งระบบ ทั้งนี้เห็นว่าการพัฒนาเมืองเชียงใหม่นั้นควรทำควบคู่กับเมืองลำพูนเหมือนในอดีต เพราะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันทั้งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและภูมิประเทศ
ขณะที่นายเฉลิมพล แซมเพชร จากภาคีคนฮักเจียงใหม่กล่าวว่าการพัฒนาเชียงใหม่ที่ผ่านมาไม่สอดคล้องกับเมือง กล่าวคือเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีธรรมชาติงดงามและอากาศดี ขณะที่รัฐบาลที่ผ่านๆ มา พัฒนาโดยนำเทคโนโลยีเข้ามามาก
 
14 กุมภาพันธ์ 2550 , 12:55 น. , อ่าน 1238  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่