สสร.17 จังหวัดภาคเหนือประชุมเพื่อวางกรอบการทำงาน

  
    
คณะกรรมาธิการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนภาคเหนือ สภาร่างรัฐธรรมนูญ จัดสัมมนาเพื่อวางกรอบการดำเนินงานพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ
นายประวิทย์ อัครชิโนเรศ รองประธานคณะกรรมาธิการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนภาคเหนือ เป็นประธานเปิดสัมมนาเรื่องแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนประจำจังหวัด เพื่อวางกรอบการดำเนินการ ณ ห้องประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคณะกรรมาธิการวิสามัญรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนประจำจังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัดและคณะกรรมาธิการวิสามัญประสานการมีส่วนร่วมและการประชามติร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน มีความรู้เกี่ยวกับกรอบ วิธีการ ขั้นตอน และรูปแบบการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นยกร่างรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามกรอบและแนวทางเดียวกัน เพื่อนำความคิดเห็นของประชาชนทุกจังหวัดไปสรุปและใช้เป็นข้อมูลในการร่างรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายแม่บทของประชาชนอย่างแท้จริง
ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญประสานการมีส่วนร่วมและประชามติ กล่าวว่า การเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต้องฟังประชาชนทุกกลุ่มเพื่อประโยชน์ของคนทั้งชาติ
การสัมมนาภาคเช้าเป็นการบรรยายภาพรวมกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการร่างรัฐธรรมนูญ กระบวนการและวิธีการจัดเก็บข้อมูลและแบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการร่างรัฐธรรมนูญ ส่วนภาคบ่ายมีการสาธิตการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนต่อการร่างรัฐธรรมนูญ
 
14 กุมภาพันธ์ 2550 , 14:29 น. , อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่