การเตรียมการป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้งปี 2550 ของจังหวัดเชียงใหม่

  
    สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่แจ้งสถานการณ์และแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้วประจำปี 2550
นายประจญ ปรัชญ์สกุล หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า ขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในช่วงฤดูหนาว ซึ่งมีอากาศหนาวเย็น แห้งแล้ง ขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค รวมทั้งน้ำเพื่อการเกษตร
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่จึงได้เตรียมการรองรับสถานการณ์ภัยแล้งไว้ ซึ่งประกอบด้วย การจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งระดับจังหวัด และให้อำเภอหรือกิ่งอำเภอรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจด้วย
นอกจากนั้นยังได้แจ้งให้อำเภอและกิ่งอำเภอรวมทั้งเทศบาล ได้เตรียมการด้านกำลังคน สำรวจวัสดุอุปกรณ์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องมือเครื่องใช้ในการบรรเทาภัย ให้สามารถใช้การได้ทันทีเมื่อเกิดภัย ให้จัดหากระสอบทรายเพื่อทำทำนบชั่วคราวปิดกั้นลำห้วย ลำน้ำ เพื่อกักเก็บ ชะลอการไหลของน้ำก่อนที่น้ำจะหมดไป ให้จัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถบรรทุกน้ำ ซ่อมแซมภาชนะรองรับน้ำ ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมารถยนต์บรรทุกน้ำของเอกชนแจกจ่ายน้ำ และค่าซ่อมแซมยานพาหนะเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทันทีเมื่อมีความจำเป็น
ให้จัดตั้งศูนย์แจกจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน จัดเป่าล้างบ่อบาดาล ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน จัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติม รวมทั้งประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อจัดทำฝนหลวงในพื้นที่หากมีภัยแล้งที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตร
 
14 กุมภาพันธ์ 2550 , 15:14 น. , อ่าน 1211  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่