รณรงค์บริโภคสัตว์ปีกและไข่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ปลอดภัยไร้ไข้หวัดนก

  
    
เชียงใหม่รณรงค์บริโภคสัตว์ปีก และไข่ สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคว่าไม่มีไข้หวัดนกระบาดในพื้นที่อย่างแน่นอน
เทศบาลนครเชียงใหม่ สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ และผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคสัตว์ปีกและไข่ ให้ปลอดภัยจากไข้หวัดนก ณ บริเวณข่วงประตูท่าแพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคในการบริโภคสัตว์ปีกและไข่ได้อย่างปลอดภัย โดยมีกิจกรรมให้ความรู้ นิทรรศการ การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีกและการแข่งขันบริโภคไก่และไข่
นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก ข่าวการแพร่ระบาดของไข้หวัดนกในพื้นที่อื่นส่งผลทำให้ผู้บริโภคเกิดความหวาดกลัว และบริโภคสัตว์ปีกและไข่ลดลง ขณะที่การจัดงานดังกล่าวเป็นการแก้ปัญหาอย่างถูกวิธี โดยการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและบริโภคอย่างถูกต้อง ขณะเดียวกันภาครัฐได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไข้หวัดนกระดับจังหวัด และระดับอำเภอโดยได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน ผู้ประกอบการ
จังหวัดเชียงใหม่เคยมีการแพร่ระบาดของไข้หวัดนกครั้งสุดท้ายที่หมู่ที่ 2 ตำบลริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2547 หลังจากนั้นไม่มีการระบาดในพื้นที่อีกเลย ทั้งนี้เพราะทุกภาคส่วนได้ร่วมมือรณรงค์ป้องกันแก้ไขและรายงานผลทุกวัน
 
15 กุมภาพันธ์ 2550 , 14:38 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่