แม่โจ้เตรียมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่ในหลวงสาขาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน

  
    
แม่โจ้เตรียมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืนแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณและเป็นสิริมงคลแก่วงการวิชาการอันเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคมสืบไป
ดร.เทพ พงษ์พาณิชย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดเผยว่า นับเป็นความภาคภูมิใจอันสูงสุดที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยที่เปิดทำการสอนระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืนตั้งแต่ปี 2546 เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยการน้อมนำแนวพระราชปรัชญา พระราชดำรัส พระราชดำริและแนวคิดจากโครงการสำคัญที่พระราชทานเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทยมากมายหลายพันโครงการทั่วประเทศ ในปีการศึกษานี้จะมีมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืนรุ่นแรกเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ด้วย ในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชย์สมบัติครบ 60 ปีและทรงมีพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นและมีความภาคภูมิใจหาที่สุดมิได้ จึงขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์โดยทั่วกันและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยแม่โจ้และวงการวิชาการอันเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคมสืบไป
สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในปีนี้จัดวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2550 ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธาน โดยปีนี้มีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจำนวน 2,477 คน ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 7 คน มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 3 คน และศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่นจำนวน 5 คน
 
15 กุมภาพันธ์ 2550 , 15:11 น. , อ่าน 1183  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่