เดินรณรงค์เลือกตั้ง สท.และนายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก จังหวัดเชียงใหม่

  
    
เทศบาลตำบลช้างเผือกเดินรณรงค์เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลที่จะมีขึ้นในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2550 นี้
นายอภิชาต สุขัคคานนท์ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิดการเดินรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ที่บริเวณสนามโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้สืบเนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ในวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2550 ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่ใช้การเลือกตั้งแบบใหม่ โดยมีการแบ่งเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและเลือกนายกเทศมนตรีโดยตรง เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการเลือกตั้ง ให้การเลือกตั้งดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม จึงได้จัดการรณรงค์การเลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง โดยประธานกรรมการการเลือกตั้งกล่าวว่าการเลือกตั้ง เป็นเครื่องมือในระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนมีสิทธิ์เลือกผู้นำมาทำหน้าที่แทนตน
สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2550 แบ่งเป็น 2 เขตเลือกตั้ง ขณะนี้มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจำนวน 13 คน และสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งนายกเทศบาลตำบลช้างเผือกจำนวน 3 คน ขณะที่มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 7,097 คน
 
16 กุมภาพันธ์ 2550 , 15:30 น. , อ่าน 1212  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่