เปิดรับสมัครสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย

  
     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เปิดรับสมัครสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมายภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550 นี้
นายแพทย์พูนลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย เป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ ตามพระราชบัญญัติประกอบโรคศิลปะ ซึ่งมีผลทำให้บุคคลที่จบการศึกษาในสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย จะต้องขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะในสาขาดังกล่าว
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย โดยให้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนได้ที่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5321-1048-50 ต่อ 108 ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550 นี้
 
18 กุมภาพันธ์ 2550 , 10:06 น. , อ่าน 1188  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่