สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้

  
     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2549 ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยปีนี้มีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจำนวน 2,477 คน ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 7 คน มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 3 คน และศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่นจำนวน 5 คน และปีนี้นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างหาที่สุดมิได้ ในโอกาสที่ทางมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเปิดทำการสอนระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืนตั้งแต่ปี 2546 เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยการน้อมนำแนวพระราชปรัชญา พระราชดำรัส พระราชดำริและแนวคิดจากโครงการสำคัญที่พระราชทานเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทยมากมายหลายพันโครงการทั่วประเทศ ในปีการศึกษานี้จะมีมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืนรุ่นแรกเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ด้วย ในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชย์สมบัติครบ 60 ปีและทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาวิทยาศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณ เป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยแม่โจ้และวงการวิชาการอันเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคมสืบไป
 
19 กุมภาพันธ์ 2550 , 09:37 น. , อ่าน 1180  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่