กงสุลจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ หารือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและการช่วยเหลือแก่นักท่องเที่ยวชาวจีน

  
    กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ หารือภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สรุปการดำเนินการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ปัญหา อุปสรรค เพื่อเพิ่มประสิทธิการในการใหบริการและการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวจีน
ที่โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นาย REN YESHENG กงสุลใหญ่แห่งสาธารณัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหารือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและการช่วยเหลือแก่นักท่องเที่ยวชาวจีน โดยมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมประชุมหารือ แนวทางการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจีน รวมทั้งสรุปการดำเนินการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในช่วงครึ่งปีแรก ตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนกรกฎาคม 2562 ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ
กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ กล่าวว่า การประชุมหารือในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและการช่วยเหลือแก่นักท่องเที่ยวชาวจีน ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งเน้นในเรื่องของความปลอดภัยในการเดินทางของนักท่องเที่ยวจีน โดยสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ จะดูแลชาวจีน นักท่องเที่ยวชาวจีนครอบคลุมพื้นที่ 12 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งจะดูแลชาวจีนในประเทศไทย 5 ประเภท ประกอบด้วย นักท่องเที่ยวชาวจีน นักธุรกิจ และชาวจีนที่พำนักระยะยาว, นักศึกษา ครูสอนภาษา, ลูกเรือและเรือขนส่งสินค้าเข้าและออกจากภาคเหนือ, รวมถึงชาวจีนที่ข้ามาจากสามเหลี่ยมทองคำ ซึ่งเข้ามาโดยผิดกฎหมาย และชาวจีนที่ถูกขังในเรือนจำในพื้นที่ภาคเหนือ
ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย 10.5 ล้านคน ซึ่งเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือ 2 ล้านคน มีนักศึกษาจีนเข้ามาศึกษาในประเทศไทย 4 หมื่นคน ในพื้นที่ภาคเหนือ 7 พันคน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัญหาหลักของนักท่องเที่ยวชาวจีนด้านความปลอดภัยที่พบมากที่สุดในครึ่งปีแรก คือ อุบัติเหตุทางถนน เนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่เป็นภูเขา ทางโค้ง และนักท่องเที่ยวไม่คุ้นชินเส้นทาง ร่วมถึงปัญหาการเช่ายานพาหนะมาขับขี่ในพื้นที่ภาคเหนือด้วย และอีกหนึ่งปัญหาที่พบ คือ ปัญหาสภาพจิตใจของนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ ต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ผู้คน และอื่น ๆ
 
31 กรกฎาคม 2562 , 17:02 น. , อ่าน 15  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย